Regulamin i polityka prywatności sklepu internetowego Kosmiko Studio

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://kosmikostudio.pl, zwanego dalej „Sklepem” albo “Kosmiko Studio”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Kosmiko Studio Marta Adamczak z siedzibą w Plewiskach, 62-064,  ul. Fabianowska 135, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą  NIP 7773063153, REGON 3877343860 zwaną „Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://kosmikostudio.pl/ e-mail – kosmikostudio@gmail.com, telefon 698894448, adres korespondencyjny – ul. Fabianowska 135, Plewiska 62-064.
 4. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego Kosmiko Studio jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Klienci mogą korzystać ze Sklepu internetowego Kosmiko Studio po dokonaniu rejestracji i utworzeniu konta, gdzie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie zgodnie z pkt 3 Regulaminu albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji a także po wyrażeniu zgód wymaganych przez Kosmiko Studio.
 • 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Kosmiko Studio  – jednoosobowa działalność gospodarcza KOSMIKO STUDIO MARTA ADAMCZAK  z siedzibą w Plewiskach (62-064), ul. Fabianowska 135, NIP 7773063153, REGON 387734386.
 2. Klient – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego Kosmiko Studio
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie internetowym Kosmiko Studio w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową stosownie do art. 221 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121 ze zm.).
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Kosmiko Studio
 • 3. Rejestracja w Sklepie
 1. Klient rejestruje się w Sklepie internetowym Kosmiko Studio i tworzy swoje indywidualne konto wypełniając formularz rejestracyjny, gdzie należy podać identyfikator i hasło oraz adres e-mail a także podać inne niezbędne dane i wypełnić wymagane pola. Klient powinien zachować identyfikator i hasło w tajemnicy.
 2. Rejestracja i korzystanie z konta są nieodpłatne.
 3. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto w Sklepie internetowym Kosmiko Studio wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres podany na stronie Sklepu.
 4. W razie zmiany danych podanych podczas rejestracji Klient jest zobowiązany przed dokonaniem kolejnego zakupu w Sklepie internetowym Kosmiko Studio  zaktualizować dane.
 • 4. Informacje o produktach
 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym Kosmiko Studio są to meble i akcesoria używane, poddane renowacji. Produkty dostarczamy w stanie wolnym od wad. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na procesy renowacji oraz fakt, że sprzedajemy produkty „z duszą” różnią się one, niekiedy w sposób znaczący od produktów nowych. Dokładniejsze opisy poszczególnych produktów znajdują się na stronie internetowej.
 2. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek w sytuacjach w których jest to wymagane przepisami prawa.
 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te są zależne od sposobu dostawy, odległości, wielkości i rodzaju zamówienia. Koszty dostawy są określane przy wyborze sposobu dostawy podanego przez Klienta. W przypadku sprzedaży za granicę Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty i daniny publiczne związane ze sprzedażą, jak w szczególności cła itp.
 4. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Kosmiko Studio nie stanowią oferty, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Kosmiko Studio ma prawo do wycofywania produktów, dokonywania zmian w ich cenach a także dostępnych sposobach i kosztach dostawy oraz sposobach płatności.
 • 5. Sprzedaż produktów
 1. Klient składa zamówienie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu internetowego Kosmiko Studio.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Kosmiko Studio oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu na warunkach określonych w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu internetowego Kosmiko Studio.
 3. Klienta składającego zamówienie i Kosmiko Studio wiąże cena produktu oraz koszty dostawy (o ile koszty dostawy nie są ustalane indywidualnie) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego Kosmiko Studio z chwili złożenia zamówienia. Ceny produktów niedostępnych w momencie złożenia zamówienia oraz koszty ich dostawy mogą ulec zmianie. W przypadku niektórych produktów koszty dostawy są ustalane indywidualnie i zostaną one podane w potwierdzeniu zamówienia.
 4. W przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt oraz kosztów dostawy nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, a w razie niedokonania płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Kosmiko Studio  zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Kosmiko Studio o przyjęciu oferty Klienta.
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Zamówione produkty są dostarczane na adres podany przez Klienta przez pocztę lub firmę kurierską, chyba że Klient wybrał opcję odbioru osobistego. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy, Kosmiko Studio nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych produktów.
 8. Zamówienie jest przygotowywane do wysyłki lub odbioru osobistego niezwłocznie po wpływie ceny i pozostałych kosztów zamówienia na konto Kosmiko Studio. Jeżeli Klient wybrał opcję odbioru osobistego, o gotowości produktu do odbioru zostanie poinformowany w drodze mailowej.
 9. Klient odbierając produkt od kuriera/listonosza powinien sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera/listonosza i w razie stwierdzenia nieprawidłowości sporządzić protokół szkody. O stwierdzonych nieprawidłowościach przy dostawie należy niezwłocznie powiadomić Kosmiko Studio mailowo lub telefonicznie.
 10. Kosmiko Studio podejmie starania, aby czas realizacji zamówień był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia składa się czas potrzebny na skompletowanie przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki. Podane na stronie Sklepu internetowego Kosmiko Studio terminy realizacji zamówień są wyłącznie orientacyjne. Zaznaczamy, że z uwagi na charakter sprzedawanych w sklepie Kosmiko Studio produktów organizacja dostawy może być dłuższa niż w sklepach internetowych z towarami nowymi.
 11. Do produktu dołączany jest paragon, rachunek albo faktura w zależności od wymogów wynikających z przepisów prawa.
 12. Jeżeli Kosmiko Studio nie może zrealizować zamówienia z powodu braku produktu, poinformuje Klienta na podany adres e-mail, że zamówienie zostaje anulowane, co stanowi odrzucenie oferty Klienta. Powyższą informację Kosmiko Studio przekaże Klientowi w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 13. W razie anulowania części zamówienia zgodnie z punktem poprzedzającym, Klient może podtrzymać zamówienie lub zrezygnować z zamówienia w części możliwej do realizacji przesyłając na adres e-mailowy kosmikostudio@gmail.com informację w tym zakresie w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o częściowym anulowaniu zamówienia.
 14. W razie anulowania zamówienia zgodnie z punktami poprzednimi Kosmiko Studio zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w  §7 punkt 10.
 • 6. Formy płatności
 1. W Sklepie internetowym Kosmiko Studio dostępne są następujące formy płatności:
  a. Przelewem – po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym wskazany jest numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty. Po zaksięgowaniu całej wpłaty na rachunku bankowym Kosmiko Studio przystępuje do realizacji zamówienia.
  b. Przelewem internetowym przez bramkę płatniczą paynow.pl
  c. Kartą płatniczą – Dostępne formy płatności: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  d. Blikiem przez bramkę paynow.pl
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Kosmiko Studio zastrzega, że w odniesieniu do niektórych produktów lub opcji transportu wybór sposobu płatności może być ograniczony.
 4. Nie ma możliwości dokonania zapłaty częściami w różnych formach płatności.
 • 7. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Do czasu przygotowania zamówienia do wysyłki Klient może z niego zrezygnować lub dokonać modyfikacji – anulując lub modyfikując zamówienie na stronie Sklepu internetowego Kosmiko Studio. W wypadku rezygnacji z zamówienia Kosmiko Studio zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności na zasadach określonych w §7 punkt 10.
 2. Konsument, który zawarł umowę w Sklepie internetowym Kosmiko Studio może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych niżej.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, czyli po dostarczeniu produktu.
 4. Dla skuteczności odstąpienia Konsument powinien złożyć Kosmiko Studio w w/w 14 dniowym terminie oświadczenie o odstąpieniu. W tym celu może posłużyć się formularzem znajdującym się na końcu niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek odesłać produkt na adres Kosmiko Studio niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Kosmiko Studio zaproponowało, że samo odbierze rzecz. Produkt odsyłany do Kosmiko Studio powinien być nieuszkodzony, nie noszący śladów używania czy przeróbek. Odsyłając produkt należy go należycie zabezpieczyć dla celów transportu.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Tym samym nie wolno bezpłatnie korzystać z produktu w terminie do odstąpienia.
 9. Kosmiko Studio a nie odbiera kierowanych do niej przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 10. W razie odstąpienia od umowy Kosmiko Studio niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego produktu zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że uzgodniono z Kosmiko Studio inne rozwiązanie.  W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej.
 • 8. Gwarancja i rękojmia
 1. Kolory i wykończenia produktów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego Kosmiko Studio mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Przyczyną tego mogą być ustawienia parametrów monitora czy stosowanie różnych technik fotograficznych. Tego rodzaju różnić nie zalicza się do wad fizycznych.
 2. Kosmiko Studio nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Odpowiedzialność Kosmiko Studio z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 3. Wobec Konsumentów Kosmiko Studio odpowiada za wady sprzedawanych produktów na zasadach rękojmi.
 4. W celu skorzystania z uprawnień z rękojmi Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji do Kosmiko Studio.
 5. Kosmiko Studio rozpatruje reklamacje w ramach rękojmi w ciągu 14 dni i informuje Klienta na podany przez niego adres e-mailowy o dalszym sposobie postępowania.
 • 9. Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Kosmiko Studio będzie podejmowała starania, by spory z Klientami rozwiązywać polubownie bez udziału podmiotów trzecich. Spółka informuje jednocześnie, że istnieją metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Przykładowo Konsument może zwrócić się do: a) stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu, b) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego, c) do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) o bezpłatną pomoc w załatwieniu sporu. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronach internetowych Inspekcji Handlowej, rzeczników konsumentów oraz UOKiK.
 2. Kosmiko Studio informuje także, że w zakresie towarów i usług nabytych online Konsumenci mogą skorzystać platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów znajdującej się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
 3. Powyższe zapisy dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania Kosmiko Studio do uczestniczenia w którejkolwiek z wyżej wskazanych procedur, nie można ich w szczególności odczytywać jako zapis na sąd polubowny.
 • 10. Dane osobowe
 1. W związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, a w szczególności w związku z zawieraniem umów sprzedaży Kosmiko Studio gromadzi dane osobowe. Dane te są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta może uniemożliwiać składanie zamówień.
 3. Administratorem danych osobowych jest Kosmiko Studio (dane jak w §2 punkt.1. Definicji).
 4. Kosmiko Studio przetwarza dane osobowe w celu obsługi konta Klienta w Sklepie internetowym Kosmiko Studio, w celach księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży, a także w celach marketingowych.
 5. W celu wykonania umowy z nami przetwarzamy takie dane, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i dostawy, NIP, adres e-mail, nr telefonu. Gromadzimy także takie informacje, jak adres IP, Cookies, informacje o przeglądarce. Dane gromadzimy na podstawie zgody Klienta, w sposób zautomatyzowany lub z ogólnie dostępnych źródeł.
 6. Dane osobowe potrzebne do wykonania umowy będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane zbierane w celach marketingowych będą przetwarzane do dnia odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 7. Kosmiko Studio może przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującym prawem, np. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto Kosmiko Studio może przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom trzecim w celu realizacji umów zawartych z Klientem, np. operatorom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług informatycznych, podmiotom dostarczającym produkty Klientowi, producentom czy serwisantom w zw. z realizacją rękojmi i gwarancji, księgowym.
 8. Na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, a także do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych. Klient posiada też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11. Pliki cookies
 1. W celu ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego i w celach statystycznych Kosmiko Studio używa plików cookies, czyli niewielkich plików, najczęściej tekstowych, które nasz serwis instaluje na urządzeniu (np. komputerze, telefonie) Klienta.
 2. Klient może samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli Klient nie zablokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
 3. Klient może w każdej chwili zablokować korzystanie z plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego Kosmiko Studio.
 4. Sklep internetowy Kosmiko Studio stosuje cookies do:
 5. a) zapamiętania zalogowania;
  b) zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
  c) zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania kosmikostudio.pl;
  d) tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania kosmikostudio.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z kosmikostudioj.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w kosmikostudio.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez kosmikostudio.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
 2. Pliki Cookies nie są łączone z danymi osobowymi Klienta i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości.
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Kosmiko Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uzupełnień Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od momentu ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego Kosmiko Studio. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian i/lub uzupełnień są realizowane wg poprzedniego brzmienia Regulaminu.
 2. Kosmiko Studio zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania ze Sklepu internetowego Kosmiko Studio, w szczególności w razie awarii, konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji itp. prac.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Kosmiko Studio, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 4. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z umowami zawieranymi przez Klientów i Kosmiko Studio w ramach Sklepu internetowego Kosmiko Studio oraz z korzystaniem ze Sklepu będą rozstrzygały polskie sąd powszechne. Przy tym dla sporów pomiędzy Kosmiko Studio i Klientem nie będącym konsumentem właściwy miejscowo jest sąd właściwy wg siedziby Kosmiko Studio.

////

Wzór – Odstąpienie od umowy

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.